ENJOY 30% OFF SUMMER SALE & FREE SHIPPING SITE-WIDE
LARUICCI X HARPER'S BAZAAR VIETNAM

“COMA”. PHOTO: MATHILDE BRESSON. PRODUCTION HOUSE: THE GOLD HORSE

"Coma" là một trải nghiệm đặc biệt, trong đó một ngôi sao chổi hiếm lao đến trùng với thời điểm một nhóm bạn đi chơi, dẫn đến sự khám phá sâu sắc về ý thức tập thể ảnh hưởng thế nào đến nhận thức của con người.

January 23, 2024 — Victoria Velandia

Leave a comment